Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Perfil del contractant

Aquest apartat recull la informació sobre contractació de Turisme de Barcelona: les instruccions internes de contractació, els contractes vinculats realitzats, així com la publicació de les corresponents licitacions i adjudicacions.

Informació de contacte 

Consorci de Turisme de Barcelona 

Servei de Contractació

Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 - Barcelona

Horari d’atenció al públic: 

 • Dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:30 hores. 
 • Dimarts i dijous de 09:00 a 14:30 i de 15:30 a 18:30 hores.

Telèfon: 933689700

Correu electrònic: contractacio@barcelonaturisme.com

Adreça web: https://professional.barcelonaturisme.com/ca/corporate/informacio-corporativa/transparencia/perfil-del-contractant

En compliment del que estableix la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual:

Principis i instruccions de contractació

Els procediments de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona es fonamenten en el respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

Les normes internes de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona garantitzen el compliment d'aquests principis i imposen als òrgans de contractació una actuació en tot moment orientada a la satisfacció dels principis mencionats.

 • Normes internes de contractació de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf

Publicacions agregades

En aplicació dels articles 8 i 23 de les Instruccions Internes de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona i de l'article 63 de la LCSP, amb la finalitat de donar publicitat als nostres procediments, en aquest apartat es publicaran trimestralment els llistats agregats de contractació tramitada mitjançant procediment d’adjudicació directa amb tres ofertes, d’acord amb les premisses i exigències determinades a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

​Així mateix, es publicaran els contractes tramitats per procediments no ordinaris, restant a disposició de qualsevol ciutadà l'accés a l'expedient prèvia petició a l'àrea de transparència del Consorci. 

 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 4t trimestre 2019. vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 1r. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 2n. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 3r. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 4t. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 1r trimestre 2021: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 2n trimestre 2021: vegeu PDF

Licitacions en curs

 • Pressupost de licitació: 150.040,00 euros IVA inclòs (124.000,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 124.000,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: Associat a campanya nadalenca. El contracte finalitzarà en data 31 de gener de 2022.
 • Termini presentació propostes: 30/09/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 15/09/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjansVegeu PDF
 • Valoració despesaVegeu PDF
 • Quadre de característiques específiquesVegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniquesVegeu PDF
 • Certificat aprovació expedientVegeu PDF
 • Anunci de licitacióVegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 313.027,00 euros IVA inclòs (258.700,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 517.400,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: La durada del contracte és de dos (2) anys). Es preveu la possibilitat d’efectuar pròrroga anual del contracte fins a un màxim de dos (2) anys més.
 • Termini presentació propostes: 14/09/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 03/08/2021
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració de despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acte d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 87.120,00 euros IVA inclòs (72.000,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 288.000,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: La durada del contracte és d'un (1) any. Es preveu la possibilitat d’efectuar pròrroga anual del contracte fins a un màxim de tres (3) anys més.
 • Termini presentació propostes: 16/09/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 02/08/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes empreses interessades. Vegeu PDF

Adjudicacions

 • Pressupost de licitació: 85.002,50 euros IVA inclòs (70.250,00 euros IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 80.787,50 euros (IVA exclòs).
 • Termini d'execució: El contracte està associat al desenvolupament de l’esdeveniment, de manera que l’execució del contracte va associada a la data de celebració de l’esdeveniment gastronòmic, el qual està previst per a la setmana compresa entre el 14 i el 24 d’octubre de 2021, restant pendent la determinació de la data concreta per part del Comisionat Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 (CMAS21).
 • Termini presentació propostes: 22/06/2021 14h. 
 • Data de publicació: 31/05/2021
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives. Vegeu PDF - Vegeu annexes editables
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat d'aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes de les empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acte d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Informe de valoració tècnica sobre B. Vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic. Vegeu PDF
 • Acta d’obertura sobre C i Proposta d’adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 169.400,00 € IVA inclòs (140.000,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 210.000,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Des de formalització fins a 31 de desembre de 2021. Possibilitat de pròrroga de 6 mesos més. 
 • Termini presentació propostes: 24/03/2020 14h.
 • Data de publicació: 12/03/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives. Vegeu PDF - Vegeu annexes editables 
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acta d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Informe tècnic. Vegeu PDF
 • Acte de valoració. Vegeu PDF
 • Acte d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 184.525,00 € IVA inclòs (152.500,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 167.750,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Un any. Sense possibilitat de pròrroga.
 • Termini presentació propostes: 22/12/2020 14h.
 • Data de publicació: 26/11/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: vegeu PDF - vegeu annexes editables
 • Plec de prescripcions tècniques: vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient: vegeu PDF
 • Anunci de licitació: vegeu PDF
 • Acte d'obertura sobres A i B: vegeu PDF
 • Informe tècnic de valoració: vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic: vegeu PDF
 • Acte d'obertura sobre C i proposta d'adjudicació: vegeu PDF
 • Resolució d'adjudicació: vegeu PDF

Avís de reactivació dels terminis de presentació de les propostes - vegeu aquí

 • Pressupost de licitació: 181.500,00 € IVA inclòs (150.000,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 269.000,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Un any. Possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de 2 anys més.
 • Termini presentació propostes: 25/06/2020 14h.
 • Data de publicació: 27/02/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: vegeu PDF - Annexes editables PCA
 • Plec de prescripcions tècniques: vegeu PDFAnnex 1 PPT - Plànol PDF AutoCAD
 • Resolució aprovació expedient: vegeu PDF
 • Anunci de licitació: vegeu PDF
 • Acta obertura sobre A: vegeu PDF
 • Acta obertura sobre B: vegeu PDF
 • Informe valoració sobre B: vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic: vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació: vegeu PDF
 • Resolució d'adjudicació: vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 332.750 € IVA inclòs (275.000€ IVA exclòs)
 • Termini d'execució: des de la formalització fins 31/12/2020
 • Termini presentació propostes: 03/02/2020 14h.
 • Data de publicació: 16/01/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: Vegeu PDF - Annexes editables PCA
 • Plec de prescripcions tècniques: Vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient: Vegeu PDF
 • Anunci de licitació: Vegeu PDF
 • Consultes a la licitació - 27/01/2020: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre A: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre B: Vegeu PDF
 • Informe tècnic: Vegeu PDF
 • Acta de valoració informe tècnic: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C: Vegeu PDF
 • Resolució d’Adjudicació: Vegeu Pdf
 • Data de signatura: 09/04/2019
 • Resolució d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 08/01/2019
 • Termini per a presentació de les ofertes (20 dies hàbils) fins al dia 5 de febrer de 2019
 • Prescripcions tècniques. Vegeu pdf
 • Clàusules administratives. Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'inici a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'inici de la licitació. Vegeu pdf
 • Preguntes i respostes en relació a la licitació. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 1): Acta. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 2A): Acta. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 2B): Acta. Vegeu pdf
 • Resolució de l'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.1: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.3: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.6: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.7: Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/10/2018
 • Prescripcions tècniques. Vegeu pdf
 • Clàusules administratives. Vegeu pdf
 • "Invitation to tender". Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'inici a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'inici de la licitació. Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'invitació a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'invitació a la licitació. Vegeu pdf
 • Informe classificació de l'oferta presentada. Vegeu pdf
 • Resolució d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/03/2017
 • Acord d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Resolució de contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/03/2015
 • Acord d'adjudicació. Vegeu pdf

Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments

 • Pressupost de licitació: 105.875,00 euros IVA inclòs (87.500,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 175.000,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: La durada del contracte és de dos (2) anys. Es preveu la possibilitat d’efectuar pròrroga anual del contracte fins a un màxim de dos (2) anys més.
 • Termini presentació propostes: 22/06/2021 14h. 
 • Data de publicació: 31/05/2021
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives. Vegeu PDF - Vegeu annexes editables 
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat d'aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Certificat de desistiment. Vegeu PDF

NOTA: S'informa a les empreses interessades que degut a errors substancials a la documentació que regeix la licitació, el Consorci de Turisme de Barcelona ha decidit desistir del procediment (PO 2021/03) en aplicació del que es determina a l'article 152 (apartats 2 i 4) de la LCSP. Properament es publicarà la resolució del desistiment en aquest mateix espai de licitació. Gràcies per l'interès i disculpeu les molèsties que s'hagin pogut ocasionar.