Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Perfil del contractant

Aquest apartat recull la informació sobre contractació de Turisme de Barcelona: les instruccions internes de contractació, els contractes vinculats realitzats, així com la publicació de les corresponents licitacions i adjudicacions.

Informació de contacte 

Consorci de Turisme de Barcelona 

Servei de Contractació

Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 - Barcelona

Horari d’atenció al públic: 

 • Dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:30 hores. 
 • Dimarts i dijous de 09:00 a 14:30 i de 15:30 a 18:30 hores.

Telèfon: 933689700

Correu electrònic: contractacio@barcelonaturisme.com

Adreça web: https://professional.barcelonaturisme.com/ca/corporate/informacio-corporativa/transparencia/perfil-del-contractant

En compliment del que estableix la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual:

Principis i instruccions de contractació

Els procediments de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona es fonamenten en el respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

Les normes internes de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona garantitzen el compliment d'aquests principis i imposen als òrgans de contractació una actuació en tot moment orientada a la satisfacció dels principis mencionats.

 • Normes internes de contractació de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf

Adjudicacions directes

En aplicació de l’article 23 de les Instruccions Internes de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona, amb la finalitat de donar publicitat als nostres procediments, trimestralment es publicaran els llistats agregats de contractació tramitada mitjançant procediment d’adjudicació directa, d’acord amb les premisses i exigències determinades a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 • Adjudicacions directes 4t trimestre 2019. vegeu PDF
 • Adjudicacions directes IIC 1r. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes IIC 2n. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes IIC 3r. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes IIC 4t. trimestre 2020: vegeu PDF

Licitacions en curs

 • Pressupost de licitació: 184.525,00 € IVA inclòs (152.500,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 167.750,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Un any. Sense possibilitat de pròrroga.
 • Termini presentació propostes: 22/12/2020 14h.
 • Data de publicació: 26/11/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: vegeu PDF - vegeu annexes editables
 • Plec de prescripcions tècniques: vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient: vegeu PDF
 • Anunci de licitació: vegeu PDF
 • Acte d'obertura sobres A i B: vegeu PDF
 • Informe tècnic de valoració: vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic: vegeu PDF

Adjudicacions

Avís de reactivació dels terminis de presentació de les propostes - vegeu aquí

 • Pressupost de licitació: 181.500,00 € IVA inclòs (150.000,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 269.000,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Un any. Possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de 2 anys més.
 • Termini presentació propostes: 25/06/2020 14h.
 • Data de publicació: 27/02/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: vegeu PDF - Annexes editables PCA
 • Plec de prescripcions tècniques: vegeu PDFAnnex 1 PPT - Plànol PDF AutoCAD
 • Resolució aprovació expedient: vegeu PDF
 • Anunci de licitació: vegeu PDF
 • Acta obertura sobre A: vegeu PDF
 • Acta obertura sobre B: vegeu PDF
 • Informe valoració sobre B: vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic: vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació: vegeu PDF
 • Resolució d'adjudicació: vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 332.750 € IVA inclòs (275.000€ IVA exclòs)
 • Termini d'execució: des de la formalització fins 31/12/2020
 • Termini presentació propostes: 03/02/2020 14h.
 • Data de publicació: 16/01/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: Vegeu PDF - Annexes editables PCA
 • Plec de prescripcions tècniques: Vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient: Vegeu PDF
 • Anunci de licitació: Vegeu PDF
 • Consultes a la licitació - 27/01/2020: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre A: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre B: Vegeu PDF
 • Informe tècnic: Vegeu PDF
 • Acta de valoració informe tècnic: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C: Vegeu PDF
 • Resolució d’Adjudicació: Vegeu Pdf
 • Data de signatura: 09/04/2019
 • Resolució d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 08/01/2019
 • Termini per a presentació de les ofertes (20 dies hàbils) fins al dia 5 de febrer de 2019
 • Prescripcions tècniques. Vegeu pdf
 • Clàusules administratives. Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'inici a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'inici de la licitació. Vegeu pdf
 • Preguntes i respostes en relació a la licitació. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 1): Acta. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 2A): Acta. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 2B): Acta. Vegeu pdf
 • Resolució de l'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.1: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.3: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.6: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.7: Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/10/2018
 • Prescripcions tècniques. Vegeu pdf
 • Clàusules administratives. Vegeu pdf
 • "Invitation to tender". Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'inici a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'inici de la licitació. Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'invitació a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'invitació a la licitació. Vegeu pdf
 • Informe classificació de l'oferta presentada. Vegeu pdf
 • Resolució d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/03/2017
 • Acord d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Resolució de contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/03/2015
 • Acord d'adjudicació. Vegeu pdf