Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Perfil del contractant

Aquest apartat recull la informació sobre contractació de Turisme de Barcelona: les instruccions internes de contractació, els contractes vinculats realitzats, així com la publicació de les corresponents licitacions i adjudicacions.

INFORMACIÓ IMPORTANT

A partir de l’1 de gener de 2022, el Perfil del Contractant del Consorci de Turisme de Barcelona es troba ubicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per consultar els procediments licitats a partir d’aquesta data, si us plau, cliqueu aquí. Els procediments previs a l’exercici 2022 seguiran publicats en aquesta pàgina web per a la consulta ciutadana. 


Informació de contacte 

Consorci de Turisme de Barcelona 

Servei de Contractació

Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 - Barcelona

Horari d’atenció al públic: 

 • Dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:30 hores. 
 • Dimarts i dijous de 09:00 a 14:30 i de 15:30 a 18:30 hores.

Telèfon: 933689700

Correu electrònic: contractacio@barcelonaturisme.com

Adreça web: https://professional.barcelonaturisme.com/ca/corporate/informacio-corporativa/transparencia/perfil-del-contractant

En compliment del que estableix la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual:

Principis i instruccions de contractació

Els procediments de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona es fonamenten en el respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

Les normes internes de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona garantitzen el compliment d'aquests principis i imposen als òrgans de contractació una actuació en tot moment orientada a la satisfacció dels principis mencionats.

 • Normes internes de contractació de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf

Principis bàsics d’actuació dels proveïdors del Consorci de Turisme de Barcelona

El Consorci de Turisme de Barcelona, compromès amb el compliment de la legalitat, disposa d’un Codi de Conducta i Pràctiques Responsables, aprovat pel Comitè Executiu de l’entitat en data 3 d’octubre de 2018, el qual es troba disponible al portal de transparència del web institucional.

Aquest document té com objectiu principal fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que ha d'observar el Consorci i tots els seus integrants en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, així com regular el sistema de seguiment i avaluació del Codi per garantir-ne l'eficàcia.

Entenent que les relacions amb col·laboradors i/o proveïdors tenen una importància cabdal pel compliment dels objectius establerts al Codi de Conducta, a continuació es faciliten els principis bàsics d’actuació que hauran de complir tots els col·laboradors i/o proveïdors en les seves relacions amb Turisme de Barcelona, amb l’objectiu d’aconseguir una millora continua en els processos de compres i contractació basats en l’excel·lència.

 Principis bàsics d’actuació dels proveïdors del Consorci de Turisme de Barcelona. Vegeu PDF.

Publicacions agregades

En aplicació dels articles 8 i 23 de les Instruccions Internes de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona i de l'article 63 de la LCSP, amb la finalitat de donar publicitat als nostres procediments, en aquest apartat es publicaran trimestralment els llistats agregats de contractació tramitada mitjançant procediment d’adjudicació directa amb tres ofertes, d’acord amb les premisses i exigències determinades a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

​Així mateix, es publicaran els contractes tramitats per procediments no ordinaris, restant a disposició de qualsevol ciutadà l'accés a l'expedient prèvia petició a l'àrea de transparència del Consorci. 

 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 4t trimestre 2019. vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 1r. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 2n. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 3r. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris IIC 4t. trimestre 2020: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 1r. trimestre 2021: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 2n. trimestre 2021: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 3r. trimestre 2021: vegeu PDF
 • Adjudicacions directes i procediments no ordinaris 4t. trimestre 2021: vegeu PDF

Licitacions en curs

Adjudicacions

 • Pressupost de licitació: 98.307,38 euros IVA inclòs (81.245,77 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 81.245,77 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent a la seva formalització en relació a la organització prèvia i establiment de les rutes. L’execució efectiva dels serveis de transport de passatgers es durà a terme durant el congrés, dels dies 28 de febrer a 3 de març de 2022, i la seva finalització es preveu el mateix dia 3 de març de 2022.
 • Termini presentació propostes: 04/01/2022 14:00h. 
 • Data de publicació: 17/12/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Esmena Quadre de característiques. Vegeu PDF
 • Acta d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació. Vegeu PDF


 • Pressupost de licitació: 213.419,80 euros IVA inclòs (176.380,00 euros IVA exclòs).
 • Valor estimat del contracte: 202.837,00 euros (IVA exclòs).
 • Termini d'execució: Execució del treball de camp fins a 31 de desembre de 2022. Entrega de l’informe final 31 de gener de 2023.
 • Termini presentació propostes: 14/10/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 30/09/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu document)
 • Plec de prescripcions tècniques (vegeu PDF), Annex 1A PPT (vegeu PDF), Annex 1B PPT (vegeu PDF) i Annex 2 PPT (vegeu PDF)
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Acta d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Informe tècnic sobre B. Vegeu PDF
 • Acta de valoració de IT. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació: Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 313.027,00 euros IVA inclòs (258.700,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 517.400,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: La durada del contracte és de dos (2) anys). Es preveu la possibilitat d’efectuar pròrroga anual del contracte fins a un màxim de dos (2) anys més.
 • Termini presentació propostes: 14/09/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 03/08/2021
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració de despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acte d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Acta d’obertura del sobre C i proposta d’adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació: Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: No aplica atesa la naturalesa del contracte. Es preveuen uns ingressos totals (corresponents al cànon i % d’import variable) de 399.300,00 euros IVA inclòs (330.000,00 euros IVA exclòs) pel període principal de 3 anys. 
 • Valor estimat del contracte: 550.000,00 euros (IVA exclòs).
 • Termini d'execució: 3 anys de principal i possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de dos anys més.
 • Termini presentació propostes: 09/11/2021 14:00h.
 • Data de publicació: 14/10/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques (Vegeu PDF) i Annex I (vegeu PDF) i Annex II (vegeu PDF)
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Resolució declaració desert: Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 87.120,00 euros IVA inclòs (72.000,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 288.000,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: La durada del contracte és d'un (1) any. Es preveu la possibilitat d’efectuar pròrroga anual del contracte fins a un màxim de tres (3) anys més.
 • Termini presentació propostes: 16/09/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 02/08/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Valoració despesa. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acta d' obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Acta d’obertura del sobre C i proposta d’adjudicació. Vegeu PDF.
 • Certificat d'adjudicació: Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 150.040,00 euros IVA inclòs (124.000,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 124.000,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: Associat a campanya nadalenca. El contracte finalitzarà en data 31 de gener de 2022.
 • Termini presentació propostes: 30/09/2021 14:00h. 
 • Data de publicació: 15/09/2021
 • Informe de necessitat i insuficiència de mitjansVegeu PDF
 • Valoració despesaVegeu PDF
 • Quadre de característiques específiquesVegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives (vegeu PDF) i Annexes editables (vegeu PDF)
 • Plec de prescripcions tècniquesVegeu PDF
 • Certificat aprovació expedientVegeu PDF
 • Anunci de licitacióVegeu PDF
 • Acta d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació: Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 85.002,50 euros IVA inclòs (70.250,00 euros IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 80.787,50 euros (IVA exclòs).
 • Termini d'execució: El contracte està associat al desenvolupament de l’esdeveniment, de manera que l’execució del contracte va associada a la data de celebració de l’esdeveniment gastronòmic, el qual està previst per a la setmana compresa entre el 14 i el 24 d’octubre de 2021, restant pendent la determinació de la data concreta per part del Comisionat Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 (CMAS21).
 • Termini presentació propostes: 22/06/2021 14h. 
 • Data de publicació: 31/05/2021
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives. Vegeu PDF - Vegeu annexes editables
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat d'aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes de les empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acte d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Informe de valoració tècnica sobre B. Vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic. Vegeu PDF
 • Acta d’obertura sobre C i Proposta d’adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 169.400,00 € IVA inclòs (140.000,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 210.000,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Des de formalització fins a 31 de desembre de 2021. Possibilitat de pròrroga de 6 mesos més. 
 • Termini presentació propostes: 24/03/2020 14h.
 • Data de publicació: 12/03/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives. Vegeu PDF - Vegeu annexes editables 
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Consultes empreses interessades. Vegeu PDF
 • Acta d'obertura dels sobres A i B. Vegeu PDF
 • Informe tècnic. Vegeu PDF
 • Acte de valoració. Vegeu PDF
 • Acte d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Certificat d'adjudicació. Vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 184.525,00 € IVA inclòs (152.500,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 167.750,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Un any. Sense possibilitat de pròrroga.
 • Termini presentació propostes: 22/12/2020 14h.
 • Data de publicació: 26/11/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: vegeu PDF - vegeu annexes editables
 • Plec de prescripcions tècniques: vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient: vegeu PDF
 • Anunci de licitació: vegeu PDF
 • Acte d'obertura sobres A i B: vegeu PDF
 • Informe tècnic de valoració: vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic: vegeu PDF
 • Acte d'obertura sobre C i proposta d'adjudicació: vegeu PDF
 • Resolució d'adjudicació: vegeu PDF

Avís de reactivació dels terminis de presentació de les propostes - vegeu aquí

 • Pressupost de licitació: 181.500,00 € IVA inclòs (150.000,00€ IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 269.000,00 € IVA exclòs
 • Termini d'execució: Un any. Possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de 2 anys més.
 • Termini presentació propostes: 25/06/2020 14h.
 • Data de publicació: 27/02/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: vegeu PDF - Annexes editables PCA
 • Plec de prescripcions tècniques: vegeu PDFAnnex 1 PPT - Plànol PDF AutoCAD
 • Resolució aprovació expedient: vegeu PDF
 • Anunci de licitació: vegeu PDF
 • Acta obertura sobre A: vegeu PDF
 • Acta obertura sobre B: vegeu PDF
 • Informe valoració sobre B: vegeu PDF
 • Acta de valoració de l'informe tècnic: vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C i proposta d'adjudicació: vegeu PDF
 • Resolució d'adjudicació: vegeu PDF
 • Pressupost de licitació: 332.750 € IVA inclòs (275.000€ IVA exclòs)
 • Termini d'execució: des de la formalització fins 31/12/2020
 • Termini presentació propostes: 03/02/2020 14h.
 • Data de publicació: 16/01/2020
 • Informe d'insuficiència de mitjans: Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques: Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives: Vegeu PDF - Annexes editables PCA
 • Plec de prescripcions tècniques: Vegeu PDF
 • Resolució aprovació expedient: Vegeu PDF
 • Anunci de licitació: Vegeu PDF
 • Consultes a la licitació - 27/01/2020: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre A: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre B: Vegeu PDF
 • Informe tècnic: Vegeu PDF
 • Acta de valoració informe tècnic: Vegeu PDF
 • Acta d'obertura del sobre C: Vegeu PDF
 • Resolució d’Adjudicació: Vegeu Pdf
 • Data de signatura: 09/04/2019
 • Resolució d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 08/01/2019
 • Termini per a presentació de les ofertes (20 dies hàbils) fins al dia 5 de febrer de 2019
 • Prescripcions tècniques. Vegeu pdf
 • Clàusules administratives. Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'inici a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'inici de la licitació. Vegeu pdf
 • Preguntes i respostes en relació a la licitació. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 1): Acta. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 2A): Acta. Vegeu pdf
 • Obertura de Pliques (sobre 2B): Acta. Vegeu pdf
 • Resolució de l'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.1: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.3: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.6: Vegeu pdf
 • Formalització del contracte; lot.7: Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/10/2018
 • Prescripcions tècniques. Vegeu pdf
 • Clàusules administratives. Vegeu pdf
 • "Invitation to tender". Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'inici a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'inici de la licitació. Vegeu pdf
 • Informe tècnic d'invitació a la licitació. Vegeu pdf
 • Resolució d'invitació a la licitació. Vegeu pdf
 • Informe classificació de l'oferta presentada. Vegeu pdf
 • Resolució d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Formalització del contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/03/2017
 • Acord d'adjudicació. Vegeu pdf
 • Resolució de contracte. Vegeu pdf
 • Data de publicació: 23/03/2015
 • Acord d'adjudicació. Vegeu pdf

Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments

 • Pressupost de licitació: 105.875,00 euros IVA inclòs (87.500,00 IVA exclòs)
 • Valor estimat del contracte: 175.000,00 euros (IVA exclòs).​
 • Termini d'execució: La durada del contracte és de dos (2) anys. Es preveu la possibilitat d’efectuar pròrroga anual del contracte fins a un màxim de dos (2) anys més.
 • Termini presentació propostes: 22/06/2021 14h. 
 • Data de publicació: 31/05/2021
 • Informe d'insuficiència de mitjans. Vegeu PDF
 • Quadre de característiques específiques. Vegeu PDF
 • Plec de clàusules administratives. Vegeu PDF - Vegeu annexes editables 
 • Plec de prescripcions tècniques. Vegeu PDF
 • Certificat d'aprovació expedient. Vegeu PDF
 • Anunci de licitació. Vegeu PDF
 • Certificat de desistiment. Vegeu PDF

NOTA: S'informa a les empreses interessades que degut a errors substancials a la documentació que regeix la licitació, el Consorci de Turisme de Barcelona ha decidit desistir del procediment (PO 2021/03) en aplicació del que es determina a l'article 152 (apartats 2 i 4) de la LCSP. Properament es publicarà la resolució del desistiment en aquest mateix espai de licitació. Gràcies per l'interès i disculpeu les molèsties que s'hagin pogut ocasionar.