Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Informació institucional

En aquest apartat trobareu informació sobre l'estructura, organització i funcions del Consorci, el codi de bones pràctiques, així com la relació d'alts càrrecs.

Organització de Turisme de Barcelona amb l’organigrama i identificació de les persones responsables:

Per a exercir les seves funcions, i per a desenvolupar la seva activitat, el Consorci de Turisme de Barcelona s'ha dotat d'una organització interna. En aquest apartat, podeu trobar informació relativa a l'organització i la gestió del Consorci:

Organigrama del Consorci de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf.

L’actual Director General del Consorci de Turisme de Barcelona és el Senyor Mateu Hernández Maluquer, nomenat pel Consell General del Consorci en sessió de 18 de desembre de 2023. Mateu Hernández és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i PADE per IESE. Anteriorment ha estat Director d’Internacionalització de Casa Batlló (2003), el primer Director General de Barcelona Global (2022-2022), Gerent de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona (2009-2022) i Director General i Executiu de Barceloan Activa (2003-2009). Així mateix, ha estat assessor dels plans estratègics de NYC, Torí i Oslo.

D'acord amb l'article 18 dels Estatuts del Consorci, el/la Directora/a General és el màxim òrgan de direcció executiva ordinària del Consorci, i és nomenat i cessat pel Consell General, a proposta del Comitè Executiu. 

Funcions del/la Director/a General:

 • L'administració i gestió ordinària del Consorci de Turisme de Barcelona, de conformitat amb el que es disposa en els Estatuts i amb les funcions que li encomani i els poders que li atorgui el Comitè Executiu.
 • La direcció dels serveis, obres i dependències del Consorci, sota l'autoritat i supervisió del Comitè Executiu.
 • Executar els acords dels òrgans de govern del Consorci.
 • Dins de l'àmbit de les seves funcions, subscriure tota mena d'encàrrecs, contractes i negocis jurídics.
 • Contractar i acomiadar el personal, així com exercir la potestat disciplinària sobre el personal, sense perjudici de les funcions reservades al Comitè Executiu conforme a l'article 15.9 dels Estatuts.
 • Preparar la documentació a sotmetre a la deliberació i l'aprovació del Comitè Executiu.
 • Comparèixer i actuar davant tota mena d'òrgans judicials i administratius i davant de qualsevulla administració o ens públic. En casos d'urgència, exercir i interposar accions i recursos judicials i administratius i realitzar tot tipus d'actuacions legals i administratives en defensa dels drets i interessos del Consorci, sense perjudici de la seva posterior ratificació pel Comitè Executiu en la propera sessió que aquest celebri.
 • Informar diligentment als òrgans de govern del Consorci de Turisme de Barcelona de la seva actuació i dels assumptes que, concernint a la gestió del Consorci, per la seva transcendència hagin de ser coneguts per aquests òrgans de govern.
 • Totes les altres funcions de representació, administració i gestió que li atorguin els Estatuts així com les que li encomanin els òrgans de govern del Consorci o el/la President/a del Consell General o del Comitè Executiu.

Estructura organitzativa interna amb identificació dels membres del Consell General i del Comitè Executiu:

Els òrgans de govern del Consorci són el Consell General i el Comitè Executiu.

El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar, en el marc de les seves competències, quantes resolucions consideri escaients per al seu bon funcionament i per a l'assoliment dels seus objecte i finalitats. El Consell General està presidit per l'alcalde o alcaldessa de Barcelona. Actualment, el president del Consell General és l'Exm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado.

El Comitè Executiu és l'òrgan executiu i permanent de govern i administració del Consorci de Turisme de Barcelona, amb les més àmplies facultats en l'ordre jurídic i econòmic, llevat de les reservades al Consell General. El/la President/a, que és el/la President/a de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, el/la qual pot delegar en un membre del Ple de la Cambra que sigui membre del Consell General. Actualment, el president del Comitè Executiu és el Sr. Jordi Clos i Llombart.

Marc normatiu i funcions atribuïdes a l’organització mitjançant la publicació dels Estatuts:

Marc Normatiu

El Consorci de Turisme de Barcelona és una entitat amb personalitat jurídica pública, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, constituïda amb durada indefinida i integrada per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció.

Va ser constituït el 8 de setembre de 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació per a la Promoció de Barcelona.

Les actuacions del Consorci s'adeqüen al marc normatiu que li és d'aplicació:

 • Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, publicats al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona el 19 de novembre de l'any 2021. Vegeu pdf.
 • En concret, l'article 60 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona; els articles 269 a 271 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; pels articles 312 a 324 del Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; i per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

El Consorci de Turisme de Barcelona té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la dels seus membres, patrimoni independent i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment dels seus objecte, fins i funcions.

Sense perjudici de la seva projecció externa i internacional, l'àmbit d'actuació preferent del Consorci de Turisme de Barcelona és la ciutat de Barcelona i la seva zona d'influència com a destinació turística.

Funcions

D'acord amb l'article 5è dels Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, aquest té per objecte l'execució d'accions de promoció i foment del turisme i l'economia del visitant a la ciutat de Barcelona i la seva zona d'influència com a destinació turística, tenint en compte criteris de turisme sostenible.

Així, el Consorci de Turisme de Barcelona podrà realitzar tots els actes d'adquisició, administració, contractació i disposició que siguin necessaris per a l'acompliment del seu objecte i finalitats, d'acord amb el que disposen els Estatuts i la legislació aplicable. A aquest efecte, i sense caràcter limitatiu, corresponen al Consorci de Turisme de Barcelona les següents atribucions:

 • Administrar el seu patrimoni.
 • Contraure obligacions.
 • Adquirir, posseir i arrendar drets i béns mobles i immobles, disposar dels mateixos, gravar-los, hipotecar-los i constituir penyores i altres garanties.
 • Acceptar herències, llegats i donacions pures o oneroses, així com també obtenir subvencions i ajuts de persones publiques o privades de qualsevol tipus.
 • Aprovar l'emissió d'emprèstits, amb aval o sense, inversions i concertar operacions de crèdit en les diverses formes.
 • Contractar personal, obres, serveis i subministraments.
 • Atorgar premis, concedir ajuts i beques, i dur a terme aquelles accions de foment que es considerin oportunes.
 • Interposar recursos i exercir les accions i actuacions judicials i administratives que calguin en defensa dels seus drets i interessos.

Així mateix, i per el millor compliment del seu objecte i finalitats, el Consorci de Turisme de Barcelona podrà:

 • Realitzar activitats comercials i industrials relacionades amb el seu objecte i finalitats.
 • Crear societats mercantils així com qualsevol altre tipus de persones jurídiques, nacionals o estrangeres, i/o participar en elles.
 • Subscriure tot tipus d’acords o convenis amb administracions, entitats o institucions publiques i privades, nacionals o internacionals, en el marc dels seus objectius.
 • En general, les finalitats i funcions esmentades en els Estatuts les podrà portar a terme el Consorci de Turisme de Barcelona ja sigui directament o indirectament, mitjançant societats mercantils o qualsevol altre tipus de persones jurídiques, d’acord amb la legislació aplicable. 

El Consorci pot aprovat els reglaments de règim intern que consideri adients.

Relació d’alts càrrecs:

L’actual Director General del Consorci de Turisme de Barcelona és el Senyor Mateu Hernández Maluquer, nomenat pel Consell General del Consorci en sessió de 18 de desembre de 2023. Mateu Hernández és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i PADE per IESE. Anteriorment ha estat Director d’Internacionalització de Casa Batlló (2003), el primer Director General de Barcelona Global (2022-2022), Gerent de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona (2009-2022) i Director General i Executiu de Barceloan Activa (2003-2009). Així mateix, ha estat assessor dels plans estratègics de NYC, Torí i Oslo.


Codi de Bones Pràctiques:

El Codi de Conducta i Pràctiques Responsables de Turisme de Barcelona va ser aprovat pel Comitè Executiu del Consorci en sessió duta a terme el 3 d’octubre de 2018. Vegeu pdf.

Aquest Codi té com a objectiu fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que ha d'observar el Consorci i tots els integrants en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, així com regular el sistema de seguiment i avaluació del Codi per garantir-ne l'eficàcia.

La finalitat del Codi consisteix en garantir la imparcialitat, la transparència i el comportament ètic en el desenvolupament de les respectives responsabilitats i funcions professionals; així com serveix també per regular les respectives relacions i interaccions amb els altres professionals, col·laboradors, clients, etc., i l'entorn en general.

Declaració institucional contra el frau en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Vegeu pdf