Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Informació institucional

En aquest apartat trobareu informació sobre l'estructura, organització i funcions del Consorci, el codi de bones pràctiques, així com la relació d'alts càrrecs.

Organització de Turisme de Barcelona amb l’organigrama i identificació de les persones responsables:

Per a exercir les seves funcions, i per a desenvolupar la seva activitat, el Consorci de Turisme de Barcelona s'ha dotat d'una organització interna. En aquest apartat, podeu trobar informació relativa a l'organització i la gestió del Consorci:

Organigrama del Consorci de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf.

L'actual Directora General del Consorci de Turisme de Barcelona és la Sra. Marian Muro Ollé, nomenada pel Consell General del Consorci en sessió de 27 de febrer de 2020.

D'acord amb l'article 27 dels Estatuts del Consorci, la gestió executiva de Turisme de Barcelona correspon al Director Gerent (Director General), que n'assumeix la màxima responsabilitat, en el marc establert pel Comitè Executiu. 

Correspon al Director General:

- Executar els acords dels òrgans de govern d'acord amb les instruccions que rebi.

- Proposar al Comitè Executiu:

 • L'organigrama funcional del conjunt de la institució i les seves manifestacions.
 • La contractació de personal.
 • Els nomenaments i, en el seu cas, les propostes per cobrir els càrrecs executius de Turisme de Barcelona.
 • La delegació de funcions en els càrrecs executius, als quals fa referència el paràgraf anterior.

- Totes aquelles altres funcions que el Comitè Executiu li delegui.

Estructura organitzativa interna amb identificació dels membres del Consell General, del Comitè Executiu i dels responsables dels diferents departaments:

Els òrgans de govern del Consorci són el Consell General i el Comitè Executiu.

El Consell General assumeix la més alta representació de Turisme de Barcelona. El Consell General està presidit per l'alcalde de la ciutat. Actualment, la presidenta del Consell General és l'Exma. Sra. Ada Colau i Ballano.

El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de govern i administració de Turisme de Barcelona amb les més àmplies facultats en l'ordre jurídic i econòmic, llevat de les reservades al Consell General. El president del Comitè Executiu és el de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el qual pot delegar en un membre del Ple de la pròpia Cambra. Actualment, el president del Comitè Executiu és el Sr. Eduard Torres Guals.

Funcions atribuïdes a l’organització mitjançant la publicació dels Estatuts:

Marc Normatiu

El Consorci de Turisme de Barcelona és una entitat amb personalitat jurídica diferenciada i capacitat d'obrar necessària per complir les seves finalitats.

Va ser constituït el 8 de setembre de 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació per a la Promoció de Barcelona.

Les actuacions del Consorci s'adeqüen al marc normatiu que li és d'aplicació:

Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, publicats al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona número 310 el 28 de desembre de l'any 1993. Vegeu pdf.

Funcions

D'acord amb l'article 3r dels Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, constitueix funció essencial del Consorci assegurar amb la major amplitud possible l'acompliment dels objectius de promoció i foment del turisme i del comerç en la ciutat de Barcelona i per a aquest fi pot dur a terme les següents funcions:

 • Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial.
 • Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar l'increment i la qualitat de l'oferta turística i comercial de Barcelona.
 • Promoure la presència activa de Barcelona en el mercat turístic, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme i del comerç.
 • Afavorir, ajudar i possibilitar l'adequació de les estructures i dels serveis a l'oferta turística, donant suport a la iniciativa privada del sector.
 • Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, nacionals i internacionals, a la ciutat de Barcelona.
 • Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l'allotjament, la restauració, les agències de viatges i les activitats culturals i d'oci.
 • Estudiar els problemes turístics i comercials de la ciutat, adoptant o proposant les mesures que es considerin més adients per solucionar-los.
 • Elaborar el material de divulgació, publicitat i d'imatge necessari a fi de donar a conèixer els recursos de Barcelona per tal de fomentar la captació de visitants.
 • Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la promoció de Barcelona, en benefici de l'atracció de visitants.
 • Promoure i, en el seu cas, participar en concerts i convenis entre altres entitats, públiques o privades, per al finançament de campanyes de promoció turística i comercial.
 • Contribuir al a defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals de la ciutat.
 • Estudiar i analitzar la realitat turística de la ciutat, i oferir la informació aconseguida al sector.
 • Coordinar, dinamitzar i ajudar tots els sectors interessats en el foment del turisme i molt especialment al sector comercial.
 • Gestionar instal·lacions i equipaments d'interès turístic o d'interès per a la ciutat.
 • Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar.

Relació d’alts càrrecs:

L'actual Directora General del Consorci de Turisme de Barcelona és la Sra. Marian Muro Ollé, nomenada pel Consell General del Consorci en sessió de 27 de febrer de 2020. La senyora Marian Muro és advocada, especialitzada en Dret d’Associacions i Dret de Turisme, amb un gran coneixement del funcionament tant de les institucions públiques com de l’entorn empresarial. Ha treballat desenvolupant tant tasques de gestió com de desenvolupament de productes turístics.

D'acord amb l'article 27 dels Estatuts del Consorci, la gestió executiva de Turisme de Barcelona correspon al Director Gerent (Director General), que n'assumeix la màxima responsabilitat, en el marc establert pel Comitè Executiu. 

Correspon al Director General:

• Executar els acords dels òrgans de govern d'acord amb les instruccions que rebi.

• Proposar al Comitè Executiu:

 • L'organigrama funcional del conjunt de la institució i les seves manifestacions.
 • La contractació de personal.
 • Els nomenaments i, en el seu cas, les propostes per cobrir els càrrecs executius de Turisme de Barcelona.
 • La delegació de funcions en els càrrecs executius, als quals fa referència el paràgraf anterior.

• Totes aquelles altres funcions que el Comitè Executiu li delegui.

Codi de Bones Pràctiques:

El Codi de Conducta i Pràctiques Responsables de Turisme de Barcelona va ser aprovat pel Comitè Executiu del Consorci en sessió duta a terme el 3 d’octubre de 2018. Vegeu pdf.

Aquest Codi té com a objectiu fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que ha d'observar el Consorci i tots els integrants en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, així com regular el sistema de seguiment i avaluació del Codi per garantir-ne l'eficàcia.

La finalitat del Codi consisteix en garantir la imparcialitat, la transparència i el comportament ètic en el desenvolupament de les respectives responsabilitats i funcions professionals; així com serveix també per regular les respectives relacions i interaccions amb els altres professionals, col·laboradors, clients, etc., i l'entorn en general.