Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Responsabilitat social corporativa

Turisme de Barcelona està compromès amb la gestió responsable i sostenible de l'entitat i entén aquests dos conceptes com a amplis i transversals.

El nostre objectiu en matèria de responsabilitat social és augmentar la qualitat dels processos interns i convertir-nos en un referent, tot fomentant els valors en el marc de la nostra activitat.

És per aquest motiu que, encara que al llarg de 2018 s'han elaborat una Diagnosi i un Pla d'Accions de Responsabilitat Social Corporativa, ara s'aposta per parlar de Responsabilitat Social Compartida en el doble vessant, intern i de destinació.

D'aquesta manera, els valors de la responsabilitat social s'impregnen en els diferents programes que impulsa la nostra entitat i s'implica els diferents grups d'interès, amb la intenció que la responsabilitat sigui compartida i participativa.

Tenint en compte la transversalitat dels conceptes sostenibilitat i responsabilitat, Turisme de Barcelona ha classificat el marc d'acció en cinc eixos estratègics, que al seu torn es divideixen en diversos àmbits:

  • Sostenibilitat ambiental
  • Sostenibilitat social
  • Bon govern
  • Sostenibilitat cultural
  • Sostenibilitat econòmica


Aquest Pla d'Accions d’RSC està impulsat per la Comissió de Responsabilitat Social, que és l'òrgan encarregat de fomentar i fer el seguiment de les accions.

Paral·lelament, la Mesa de Sostenibilitat, integrada per persones de diferents departaments i responsabilitats, treballa per identificar els reptes del Consorci en cada un dels eixos de la sostenibilitat i proposar accions concretes.

Des de la constitució el 2018 i fins a mitjan 2019 la Mesa ha identificat 45 reptes i més de 100 propostes d'accions relacionades amb ells.

Memòria de Sostenibilitat. Vegeu pdf.

Política de Turisme Responsable de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf. 

Estratègia de Turisme Sostenible 2023-2025. Vegeu pdf.