Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Informació econòmica

Aquí trobareu informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària del Consorci de Turisme de Barcelona, així com l'inventari patrimonial.

Pressupost anual vigent amb l’estat d’execució publicat semestralment: 

 • Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2024. Vegeu pdf
 • Bases d'execució del pressupost. Vegeu pdf

Règim retributiu dels alts càrrecs:

Òrgans de govern:

 • Els membres dels òrgans de govern del Consorci (el Consell General i el Comitè Executiu, vegeu apartat "Òrgans de govern" a "Informació institucional") no perceben cap tipus de retribució ni de dietes per assistència a les reunions.

Càrrecs directius:

 • D'acord amb l'article 18 dels Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, el/la Directora/a General és el màxim òrgan de direcció executiva ordinària del Consorci, i és nomenat i cessat pel Consell General, a proposta del Comitè Executiu.
 • La retribució del director general és actualment de 130.000 euros.

Declaracions d’activitats dels alts càrrecs:

L’actual Director General ha estat nomenat pel Consell General del Consorci en sessió de 18 de desembre de 2023, amb efectes el 8 de gener de 2024 i en règim de dedicació exclusiva.

Comptes anuals complets preceptius i informes d’auditories de comptes i informes definitius de fiscalització dels òrgans de control externs:

Accés al pressupost de l’exercici anterior:

 • Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2023. Vegeu pdf
 • Bases d'execució del pressupost. Vegeu pdf

Accés a les auditories del Consorci de Turisme de Barcelona dels darrers anys:

Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal agrupades en funció dels nivells professionals:

 • Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal 2023. Vegeu pdf
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal 2022. Vegeu pdf
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal 2021. Vegeu pdf
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal 2020. Vegeu pdf

Inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona:

 • L'inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona 2023. Vegeu pdf
 • L'inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona 2022. Vegeu pdf
 • L'inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona 2021. Vegeu pdf
 • L'inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona 2018. Vegeu pdf