Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Informació econòmica

Aquí trobareu informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària del Consorci de Turisme de Barcelona, així com l'inventari patrimonial.

Pressupost anual vigent amb l’estat d’execució publicat semestralment: 

  • Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2020. Vegeu pdf
  • Bases d'execució del pressupost. Vegeu pdf

Règim retributiu dels alts càrrecs:

Òrgans de govern:

  • Els membres dels òrgans de govern del Consorci (el Consell General i el Comitè Executiu, vegeu apartat "Òrgans de govern" a "Informació institucional") no perceben cap tipus de retribució ni de dietes per assistència a les reunions.

Càrrecs directius:

  • D'acord amb l'article 20è dels Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona, la designació així com el cessament del director general correspon al Consell General.
  • La retribució de la directora general és actualment de 130.000 euros.

Declaracions d’activitats dels alts càrrecs:

En procés d’elaboració.

Comptes anuals complets preceptius i informes d’auditories de comptes I informes definitius de fiscalització dels òrgans de control externs:

Accés al pressupost de l'exercici anterior:

  • Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2019. Vegeu pdf
  • Bases d'execució del pressupost. Vegeu pdf
  • Estat d’execució semestral 2019. Vegeu pdf

Accés a les auditories del Consorci de Turisme de Barcelona dels darrers anys:

Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal agrupades en funció dels nivells professionals:

En procés d’elaboració.

Inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona:

  • L'inventari de patrimoni de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf