Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Convenis de col·laboració i encomanes de gestió

A continuació podeu consultar la relació dels convenis subscrits amb altres entitats per al desenvolupament de l'activitat del Consorci de Turisme de Barcelona així com les encomanes de gestió.

En compliment del que estableix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa als convenis de col·laboració i les encomanes de gestió subscrits amb administracions, entitats i organismes públics:

Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració històric

Encomanes de gestió